O udruzi

Udruga „Svijet kvalitete“ osnovana je 2009. godine s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja kvalitete življenja svih kategorija građana Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije, te radi pružanja potpore i provedbe ideja, projekata, aktivnosti i pothvata koji su usmjereni na brži i uspješniji razvoj Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije.

Udruga je osnovana s namjerom da djelatnostima udruge ispuni prazan prostor psihoterapijskog, savjetodavnog, edukacijskog individualnog i grupnog rada, da ponudi nove, alternativne pristupe pomoći osobama u nevolji bilo kakve vrste.

Udruga „Svijet kvalitete“ upisana je u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge (u privitku – evidencijski broj: 00363).

Pružamo slijedeće socijalne usluge:

 * Djeci bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi usluga savjetovanja i pomaganja primarnih ili udomiteljskih obitelji
 -usluga savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima

 *Mlađim punoljetnim osobama bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 -usluga savjetovanja i pomaganja primarnih ili udomiteljskih obitelji
 -usluga savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima

 *Djeci s problemima u ponašanju
 -usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
 – usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji

 * Mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju
 – usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
 – usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji

 * Osobama ovisnim o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
 – usluga individualne psihosocijalne podrške
 – usluga grupne psihosocijalne podrške
 – usluga savjetovanja i pomaganja obitelji

 * Žrtvama nasilja u obitelji
 – usluge savjetovanja i pomaganja

Prijašnje i sadašnje aktivnosti koje organizacija provodi su slijedeće:

Projekt „SAMOODGOJ KAO DJELOTVORNA PREVENCIJA OVISNOST“ (2010-)

Cilj projekta Informiranje mladih – „SAMOODGOJ KAO DJELOTVORNA PREVENCIJA OVISNOSTI“ je korisnicima unaprijediti znanja i vještine i dati im primjerene i točne informacije o štetnosti utjecaja droga i na taj način osnažiti ulogu pojedinca u prevenciji ovisnosti o drogama..
Radionica u svom sadržaju objašnjava razloge zbog kojih se ljudi ponašaju onako kako se ponašaju. Koristeći „Dijagram mozga kao kontrolnog sustava“ nudi korisnicima jedan novi, svježi i učinkovit pristup specifikumima komunikacije. Teorijski temelj radionice je Teorija izbora dr. Williama Glassera, znanstvena teorija koja objašnjava ljudsko ponašanje i nudi kvalitetna rješenja za poteškoće koje ljudi imaju.
Projekt „SAMOODGOJ KAO DJELOTVORNA PREVENCIJA OVISNOSTI“ osnažio je i educirao korisnike 3 šibenske srednje škole o području samoodgoja i ovisnosti kroz Teoriju izbora. Na taj način su stekli nova korisna i primjenjiva znanja i dobili alternativu dosadašnjem načinu života. Unaprijedili su socijalne vještine. Stečena znanja unaprijedila si njihov osobni život na način da se uče na djelotvorniji način nositi sa životnim teškoćama, frustracijama, negativnim osjećajima;
U drugoj fazi provođenja projekta korisnici su preuzeli ulogu izvoditelja – volontera i prezentirali stečena znanja vršnjaci

PROJEKT EDUKACIJE IZ PODUZETNIŠTVA “POČETAK JE IDEJA“ U TERAPIJSKOJ ZAJEDNICI MONDO NUOVO – CENTRA SV. ANTE PADOVANSKI NUNIĆ (2011.)

Cilj projekta „POČETAK JE IDEJA“ je korisnicima pružiti mogućnost stjecanja znanja i vještina na području poduzetništva, mogućnost korištenja savjetodavnih usluga stručnih osoba, kvalitetne informatičke edukacije, psihološki ih osnažiti te im na taj način dati mogućnost da steknu korisna, afirmativna i primjenjiva znanja i vještine koje će moći koristiti za svoj cjelokupni životni napredak te ih na taj način osposobiti za poduzetništvo i samozapošljavanje. Korisnici projekta su bili svi štićenici Terapijske zajednice Mondo Nuovo – Centra Sv. Ante Padovanski, Nunić.
Dobit za korisnike: korisnici uspješno završili edukaciju iz poduzetništva i socijalnog poduzetništva, korisnicima pružena efikasna i kvalitetna usluga savjetodavnog rada, korisnici educirani i osposobljeni u informatičkim znanjima i vještinama (ECDL), kvalitetniji odnosi korisnika projekta u zajednici, obitelji i lokalnoj zajednici, veća odgovornost korisnika za svoje vlastite živote i životnu sredinu,

PROJEKT PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA POČINITELJA OBITELJSKOG NASILJA (2011-)

PROJEKT PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA POČINITELJA OBITELJSKOG NASILJA (2011-), koji provodimo od svibnja 2011.g., institucionaliziran je od Ministarstva pravosuđa za korisnike upućene od Prekršajnih sudova. Međutim, Udruga se u provođenju tretmana nije ograničila na pružanje usluga isključivo korisnicima upućenim od Prekršajnih sudova, već je mogućnost uključivanja u tretman otvorena za sve osobe koje za to imaju potrebu i interes.
Ovaj tretman ima svoje mjesto u kontinuiranoj društvenoj zaštiti od obiteljskog nasilja, posebno stoga što inicira kvalitativne promjene u ponašanju i stavovima počinitelja prema nasilničkom ponašanju u obitelji koje će perzistirati dulje vrijeme, čime prevenira recidivizam obiteljskog nasilja i daljnju psihopatologizaciju žrtava nasilja, tj. indirektno pomaže u trajnoj zaštiti žrtava obiteljskog nasilja.
Projekt je usmjeren na onaj dio populacije počinitelja obiteljskog nasilja koji ima poteškoća sa kontrolom agresivnog ponašanja, ali i kapacitete za promjenu kroz učenje, introspekciju, te koji ima bazično odgovarajuću kritičnost prema vlastitom ponašanju.
U provedbi aktivnosti surađujemo sa svim osnovnim i srednjim školama, ustanovama socijalne skrbi i udrugama na području županije a i šire.
psihološki ih osnažiti te im na taj način dati mogućnost da steknu korisna, afirmativna i primjenjiva znanja i vještine koje će moći koristiti za svoj cjelokupni životni napredak te ih na taj način osposobiti za poduzetništvo i samozapošljavanje. Korisnici projekta su bili svi štićenici Terapijske zajednice Mondo Nuovo – Centra Sv. Ante Padovanski, Nunić.
Dobit za korisnike: korisnici uspješno završili edukaciju iz poduzetništva i socijalnog poduzetništva, korisnicima pružena efikasna i kvalitetna usluga savjetodavnog rada, korisnici educirani i osposobljeni u informatičkim znanjima i vještinama (ECDL), kvalitetniji odnosi korisnika projekta u zajednici, obitelji i lokalnoj zajednici, veća odgovornost korisnika za svoje vlastite živote i životnu sredinu,

PROJEKT RADA SA ŽRTVAMA NASILJA U OBITELJI (2012-)

Projekt rada sa žrtvama obiteljskog nasilja naša udruga provodi paralelno sa Programom psihosocijalnog tretmana nasilnika u obitelji, koji provodimo od svibnja 2011.g.
Cilj projekta jeste organiziranjem djelotvornog psihosocijalnog tretmana, žrtvama nasilja u obitelji pružiti nužne informacije i stručnu pomoć kako bi ostvarile svoje pravo na život bez nasilja te im pružiti mogućnost da nauče efikasna ponašanja koja će im pomoći uspostaviti kvalitetnije odnose sa svojim partnerima, djecom i drugim osobama s kojima obitavaju. Također, cilj je žrtve obiteljskog nasilja naučiti kako koristiti djelotvorne socijalne vještine te ih psihološki osnažiti i na taj način ih kapacitirati za kvalitetnije odnose sa svojom okolinom.

 

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA UČENICIMA VIŠIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U ŠIBENIKU KAO PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM (2013. – 2014)

Svrha projekta je izvođenjem programa psihosocijalne podrške dati učenicima viših razreda šibenskih osnovnih škola mogućnost da nauče djelotvorna ponašanja koja će njima i njihovim kolegama pomoći uspostaviti kvalitetnije odnose sa svojim vršnjacima, nastavnicima i drugim osobama s kojima komuniciraju.

PROJEKT PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE MLADIM OSOBAMA RIZIČNOG PONAŠANJA – OVISNOSTI (2015)

Svrha projekta je smanjiti rizične faktore ovisničkog ponašanja kod djece te ih naučiti:

 – socijalne i kognitivne vještine rješavanja problema u teškim situacijama
 – konstruktivno upravljati emocijama – socijalne i kognitivne vještine samokontrole
 – prosocijalno moralno rasuđivati

Također, svrha projekta je paralelno radu s djecom odraditi radionice s roditeljima s ciljem kreiranja poticajnog obiteljskog okruženja kao značajne prevencije ovisničkih ponašanja.

CARPE DIEM – PROJEKT PRIPREME ZA ŽIVOT ZA VRIJEME I NAKON ZATVORA (2016-2019)

Osnovna ideja programa je uspostavljanje sustava koji će svim korisnicima pružiti mogućnost osposobljavanja za djelotvorni samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, te će, istovremeno, umanjiti štetne posljedice koje su posljedica života u zatvoru. Projekt uključuje trogodišnje učenje i primjenu vještina ublažavanja stresa i opuštanja, učenje socijalnih vještina, izobrazbu za veću zapošljivost korisnika po otpustu s izdržavanja kazne i rad sa obitelji korisnika

VRIJEME JE ZA ZNANJE (2017-2020)

Projekt „Vrijeme je za znanje“ je poboljšani, djelotvorniji i osuvremenjeni nastavak programa Društva „Od problema do udruge“ koji je od strane Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih u konkurenciji 249 programa izabran među 11 model-programa prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih.
Partneri u programu su Centar za socijalnu skrb Šibenik i Šibenska privatna gimnazija i Centar za edukaciju Sveti Lovre.
Suradnici u programu su osnovne i srednje škole sa područja grada Šibenika, pravosudni organi te sportske i druge institucije i udruge koje se u svom djelokrugu rada bave djecom i mladima.
Osnovna ideja programa je uspostavljanje izvaninstitucionalnog sustava koji će svojim osobitostima pružiti mogućnost djelotvornog osnaživanja djece i mladih koji potječu iz rizičnog obiteljskog i socijalnog okružja ili manifestiraju PuP, a koji su u tretmanu Centra za socijalnu skrb u ozračju suradnje, kreativnosti i kvalitetnog rada, a u svrhu prevencije poremećaja u ponašanju kroz organizirano provođenje slobodnog vremena, neformalno obrazovanje, poticanje volonterstva, organiziranje edukacijskih seminara ili radionica.

PROJEKT EDUKACIJE, RESOCIJALIZACIJE I OSNAŽIVANJA OSOBA KOJE SU OTPUŠTENE S IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (2019. -)

Svrha projekta je odgovoriti na potrebe počinitelja kaznenih djela kroz razvoj i pružanje inovativnih socijalnih usluga u obliku Programa edukacije, resocijalizacije i osnaživanja te aktivnostima za povećanje zapošljivosti na tržištu rada s ciljem učinkovite resocijalizacije i integracije počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu i unaprjeđenjem kapaciteta i suradnji organizacija civilnog društva s ustanovama u sustavu socijalne skrbi.

PROGRAM EDUKACIJE, OSNAŽIVANJA I STRUČNE POTPORE POSVOJITELJIMA I POTENCIJALNIM POSVOJITELJIMA (2019. -)

Svrha projekta je odgovoriti na potrebe potencijalnih i realiziranih posvojitelja i udomitelja, te pružanje inovativnih socijalnih usluga u obliku programa edukacije, osnaživanja i stručne potpore.

SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI (2020. -)

Projekt „Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji“ predviđa organiziranje i aktivaciju socijalne usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji.
Partner u programu je Centar za socijalnu skrb Šibenik.
Suradnici u programu su pravosudni organi (probacijski centri Zadar i Split), institucije socijalne skrbi CSS Drniš i Knin, te druge institucije i udruge koje se u svom djelokrugu rada bave žrtvama nasilja u obitelji.
Osnovna ideja projekta je uspostavljanje izvaninstitucionalnog sustava koji će svojim osobitostima pružiti mogućnost djelotvornog pružanja usluge savjetovanja žrtvama nasilja u obitelji, psihosocijalne podrške žrtvama nasilja u obitelji, pružanje besplatne pravne i psihološke pomoći, promicanje inovativnih projekata i aktivnosti za osnaživanje žrtava nasilja u obitelji, pružanje odgovarajućih i pravovremenih informacija žrtvama nasilja o dostupnim uslugama potpore i pravnim mjerama, osiguravanje pristupa odgovarajućim zdravstvenim, socijalnim i pravnim uslugama koje olakšavaju žrtvi oporavak od nasilja, edukativno-promotivne aktivnosti, individualni i grupni rad s korisnicima, radionice, usluge supervizije, evaluacije i sl., javno zagovaranje djelatnosti savjetovališta s ciljem podizanja razine svijesti o ljudskim pravima žrtava nasilja u obitelji te negativnim posljedicama obiteljskog nasilja.

CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA (2020. -)

Program „Centar za pružanje socijalnih usluga“ predstavlja finalni nastavak programa „Od problema do udruge“ i „Vrijeme je za znanje“ koji su od strane Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih u konkurenciji 249 programa izabran među 11 model-programa prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih.
Partner u programu je Centar za socijalnu skrb Šibenik.
Suradnici u programu su pravosudni organi (Probacijski centri Zadar i Split), institucije socijalne skrci CSS Drniš i Knin, te druge institucije i udruge koje se u svom djelokrugu rada bave obiteljima, djecom i mladima.
Osnovna ideja programa je uspostavljanje izvaninstitucionalnog sustava koji će svojim osobitostima pružiti mogućnost djelotvornog osnaživanja obitelji, djece i mladih koji potječu iz rizičnog obiteljskog i socijalnog okružja ili manifestiraju PuP, u ozračju suradnje, kreativnosti i kvalitetnog rada, a u svrhu prevencije poremećaja u ponašanju kroz savjetovanje, psihosocijalni tretman, strukturirano i djelotvorno provođenje slobodnog vremena, organiziranje edukacijskih seminara ili radionica.

PROJEKT „ZAŽELI“ (2019 -)

Projekt direktno pridonosi višestrukim ciljevima: zapošljavanju pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ova operacija ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

PROJEKT „SADRŽAJNIJA STAROST“ (2020.-2022.)

Udruga je provela projekt u partnerstvu s Gradom Šibenikom i Cvjetnim domom Šibenik. Provedbom projekta unaprijedila se kvaliteta života umirovljenika i starijih osoba s područja Šibensko-kninske županije kroz širenja usluge u zajednici namijenjenih starijim osobama (kreativne radionice, društvene večeri, sportske aktivnosti) te podizanje razine svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti kroz održavanje okruglih stolova, konferencija, predavanje i izrade akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete života umirovljenika.